Supervize

Supervize

Supervizní řád SUR

Supervize je třetím pilířem komplexního vzdělávání v psychoterapii Institutu SUR.  Supervize umožňuje reflektovat vlastní práci s klienty/pacienty a vztahy s nimi, umožňuje nacházet nová východiska problematických situací. Je zaměřena na lepší porozumění vlastní práci s klientem, spolupráci s týmem a na hlubší prožívání terapeuta ve vztahovém rámci s klientem/pacientem, kolegy, k podpoře tvořivého myšlení. Dalším cílem pilíře je naučit psychoterapeuta pracovat v supervizi a využívat ji v rámci svého profesního růstu, celoživotního vzdělávání a psychohygieny.

Supervize případové práce umožňuje propojování předkládaného “materiálu” s teoretickými myšlenkami, reflexi přenosového a protipřenosového světa, budování a upevňování psychoterapeutického myšlení, postojů, rozvoj osobité psychoterapeutické strategie a techniky. Reflektuje institucionální kontext, možná etická dilemata. Podporuje úspěšný profesní vývoj, kultivuje kompetence psychoterapeuta.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SUPERVIZNÍHO PILÍŘE:

Do supervizního pilíře mohou frekventanti vstupovat po absolvování 350 hodin sebezkušenostního pilíře.

Celkový počet hodin supervizního pilíře v Institutu SUR je 150 hodin. Ty se rozdělují na:

 • 100 hodin přímé supervize se supervizorem
 • 50 hodin intervize s mentorem. Těchto 50 intervizních hodin může být nahrazeno přímou individuální či skupinovou supervizí se supervizorem SUR.

Doporučení při naplňování supervizního portfolia:

 • Doporučujeme předkládat na supervizi případy skupinové psychoterapie, nebo práce se skupinou
 • Dlouhodobý případ spolupráce s klientem supervidujte opakovaně
 • Doporučujeme využít pro supervizní práci audio či video nahrávky klinického případu
 • Doporučujeme během naplňování supervizního pilíře využít spolupráci minimálně s 3 supervizory.
 • Doporučujeme před zahájením supervize si prostudovat doporučenou odbornou literaturu týkající se dynamické/analytické psychoterapie

PŘÍMÁ SUPERVIZE:

 • Frekventant absolvuje tuto část vzdělávání v rámci individuální supervize (minimálně 30 hodin) a skupinové supervize v malé skupině (minimálně 30 hodin).
 • V rámci 100 hodin přímé supervize musí minimálně v 50 hodinách referovat o své práci – prezentovat své případy.
 • Během supervize vlastních případů musí prezentovat minimálně 2 ucelené případy svých klientů, se kterými absolvovali minimálně 10 terapeutických sezení, systematicky vedených v psychodynamickém směru. Každý takovýto případ ucelené práce s klientem musí být kontinuálně supervidován jedním supervizorem SUR.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍMÉ SUPERVIZE:

Před zahájením supervize si frekventant z www.sur.cz  stáhne supervizní index, do kterého supervizor zapisuje absolvované hodiny supervize a hodiny referování vlastních případů.

 • Supervizní pilíř je možné naplnit supervizemi u supervizorů SUR a u supervizorů psychoterapeutů.
 • Frekventanti supervizního pilíře – zdravotníci musí absolvovat všech 100 hodin u supervizorů zdravotníků, jejichž kvalifikace a vzdělání odpovídá požadavkům IPVZ*
 •  Supervizorem nemůže být frekventantovi trenér jeho sebezkušenostní skupiny a trenér jeho individuální terapeutické zkušenosti.

U supervizorů SUR musí frekventant:

 • minimálně absolvovat 50 hodin přímé supervize a z toho:
  -minimálně 20 hodin individuální supervize
  -minimálně 20 hodin skupinové supervize
 • prezentovat minimálně 2 ucelené případy svých klientů, se kterými absolvoval minimálně 10 terapeutických sezení, systematicky vedených v psychodynamickém směru. Každý takovýto případ ucelené práce s klientem musí být kontinuálně supervidován jedním supervizorem SUR

Supervizoři SUR v případě poskytnutí individuální supervize delší než 20 hodin včetně  a dlouhodobé skupinové supervize 32 hodin na závěr vyplní dotazník: Hodnocení kompetencí supervizorem, potvrdí do indexu supervizi ucelených případů klientů, se kterými supervidovaný pracoval minimálně 10 hodin, a napíše stručné zhodnocení/doporučení.

U supervizorů psychoterapeutů může absolvovat maximálně 50 hodin supervize.


POŽADAVKY NA SUPERVIZORY:

 • Supervizor SUR je supervizor s vysokoškolským vzděláním Mgr, MUDr., s psychoterapeutickým výcvikem v psychodynamické či analytické skupinové terapii absolvovaným minimálně před 10 lety, supervizním výcvikem nejlépe u ČIS/EAS, ČMISK a je veden v seznamu Supervizorů SUR uvedeném na sur.cz)
 • Supervizor psychoterapeut je supervizor s vysokoškolským vzděláním Mgr, MUDr., s komplexním psychoterapeutickým výcvikem absolvovaným minimálně před 10 lety, supervizním výcvikem nejlépe u ČIS/EAS, ČMISK
 • Supervizor zdravotnických pracovníků je zdravotnický pracovník dle zákona č. 96/2004 Sb. nebo zákona č. 95/2004 Sb., psychoterapeut s nejméně 10 letou klinickou psychoterapeutickou praxí v rozsahu úvazku 1,0 od získání specializace v oboru Psychoterapie nebo dříve dosažené kvalifikace (funkční specializace, certifikovaný kurz), kterou aktuálně vykonává v rozsahu min. 0,5 úvazku (při nižším úvazku se délka praxe adekvátně prodlužuje), min.5 let účasti v trenérských aktivitách v daném směru, a  ukončený výcvik v supervizi. U supervizora s více než 20letou praxí ve zdravotnictví platí min. rozsah alespoň 0,2 takového úvazku. U supervizora s více než 30letou praxí ve zdravotnictví bez povinnosti úvazku ve zdravotnictví, pokud průběžně do této doby pracoval v oboru
 • Mentorem je Supervizor SUR

 

INTERVIZNÍ ČÁST:

Intervizní část probíhá ve skupinách cca 5-8 frekventantů supervizního pilíře a celkové penzum 50 hodin frekventant naplní nejlépe ve dvou intervizních skupinách po 25 hodinách.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ INTERVIZE

 • Každá intervizní skupina má svého mentora – supervizor SUR, který se zúčastní minimálně 3 intervizních setkání. Na první intervizní skupině budou s mentorem dohodnuty podmínky, organizace intervizní skupiny, termíny a intervize.  Na poslední intervizní skupině proběhne reflexe a zhodnocení celého procesu, vyplnění sebehodnotícího dotazníku a zápis hodin do indexu.
 • Intervizní skupiny jsou buď inzerovány na stránkách SUR, oddíl Supervize, kde mentor vypíše termín první intervizní skupiny a účastníci se do ní přihlásí, anebo si frekventanti supervizního pilíře vytvoří vlastní intervizní skupinu a požádají na emailu supervize@sur.cz o přidělení mentora. Intervizní skupiny nesmí kopírovat výcvikové skupiny.


UKONČENÍ SUPERVIZNÍHO PILÍŘE
:

Frekventant zašle index, hodnotící dotazník vyplněný supervizorem SUR a sebehodnotící dotazník (stejná škála, kterou vyplňuje supervizor) na email supervize@sur.cz. Komise pro supervizní pilíř jmenovaná Správní radou SUR zhodnotí naplnění supervizního pilíře na základě indexu a hodnotících dotazníků a stručného zhodnocení a doporučení supervizora SUR. Po úspěšném naplnění požadavků obdrží frekventant Certifikát o absolvování supervizního pilíře.

Seznam supervizorů SUR

 (mající kvalifikaci pro supervizi ve zdravotnictví)

MUDr. Pavel Bém, pavel.bem@gmail.com

PhDr. Blanka Čepická, blanka.cepicka@sena-praha.cz

PhDr. Veronika Čermáková, cermakov@volny.cz

PhDr. Dana Dobiášová, dana.dobiasova@centrum.cz

PhDr. Jiří Drahota, drahota@centrum.cz

MUDr. Kamil Kalina, kamil.kalina@lf1.cuni.cz

PhDr. Milan Kinkor, milan.kinkor@tiscali.cz

PhDr. Karel Koblic, k.koblic@seznam.cz

Mgr. Zdeňka Kolářová, kolarova.zd@seznam.cz

PhDr. Tatiana Krulová, PhD., krulova@terapeutika.cz

MUDr. Elena Křivková, elen.ka@volny.cz

PhDr. František Kučera, frantisek.kucera@tiscali.cz

MUDr. Stanislav Kudrle, doorway@seznam.cz

Mgr. Martina Kukolová, mar.kukolova@gmail.com

PhDr. Jiří Libra, jiri.libra@lf1.cuni.cz

PhDr. Marie Pečená, pecena.m@quick.cz

MUDr. Johan Pfeiffer, md.jan.pfeiffer@gmail.com

MUDr. Zuzana Piňďáková, zuzanapindakova@seznam.cz

PhDr. Jana Procházková, jane.prochazkova@email.cz

PhDr. Helena Strnadlová, StrnadlovaHelena@seznam.cz

PhDr. Jan Šikl, PhD.

Mgr. Jarmila Tolimatová, info@tolimatova.cz

MUDr. Valentová Vanda, vanda.valentova@seznam.cz

Dr. Jitka Vodňanská, vodnanska@atlas.cz

PhDr. Luděk Vrba, vrba.psychoterapie@gmail.com

PhDr. Hana Vyhnálková, hvyhnalkova@seznam.cz

Seznam supervizorů SUR

 (pro zájemce mimo zdravotnictví)

Dipl. KT Beate Albrich, beatealbrich@seznam.cz

PhDr. Jiří Broža, jirka.broza@gmail.com

Mgr. David Doležal, dd@psychoterapeut.cz

PhDr. Martina Hajný, martin@hajny.net

PhDr. Martin Huk, martinhuk@email.cz

PaedDr. Michael Chytrý, michael.chytry@seznam.cz

PhDr. Matěj Lipský, muzikoterapeut@gmail.com

PhDr. Helena Mačasová, helena@macasova.cz

PhDr. Ilona Preslová, ilona.preslova@seznam.cz

PaedDr. Martina Richterová Těmínová, martinateminova@gmail.com

Mgr. Milan Stiburek, milan.stiburek@seznam.cz

Mgr. Dana Šedivá, dana.sediva@seznam.cz

PhDr. Věra Rašková, vera.raskova@personalia.cz

MUDr. Prokop Remeš, prokop.remes@centrum.cz

PhDr. Petr Vácha, vacha.petr@tiscali.cz

PhDr. Hana Vyhnálková, hvyhnalkova@seznam.cz