Ukončení výcviku

Ukončení výcviku

Zadání závěrečné kazuistiky pro kolokvium sur (závěrečná zkouška pro velký certifikát)

Kazuistika má mít rozsah minimálně 5 stran (+ titulní list). Popisuje podstatné z průběhu supervidované práce s klientem:
– základní údaje o klientovi, příběh klienta, popis vývoje kontraktu a terapeutického
vztahu, důležité události terapeutického procesu, podstatné intervence, současný
stav (výsledný stav) podle hodnocení zúčastněných.

Co bychom rádi v kazuistice našli:
– základní ukotvení případů v použité teorii psychodynamického přístupu (očekáváme například popis obranných mechanismů, zvoleného typu psychodynamické práce, …)
– v příloze záznam (verbatim) z dialogu s klientem, který je typickou nebo podstatnou ilustrací vedení sezení
– popis námětů a vstupů, které přinesla terapeutovi supervize.

 
Ukončení komplexního programu psychoterapeutického vzdělání

1) Udělení „Velkého certfikátu SUR“ je podmíněno:

a) úspěšným splněním všech  tří pilířů vzdělávání v psychoterapii (sebezkušenostní výcvik, teoretické vzdělávání, supervize),

b) dokončením minimálně magisterského programu vzdělání  humanitním oboru,

c) vypracováním závěrečné kazuistiky,

d) úspěšným obhájením práce v závěrečném kolokviu.

(Absolvování jednotlivých pilířů SUR neopravňuje k získání „Velkého certifikátu SUR“),

2) O vystavení „velkého certifikátu SUR“ žádá absolvent písemně SR SUR a doloží přitom:

a) osvědčení o absolvování sebezkušenostního výcviku v komunitách SUR,

b) osvědčení o absolvování programu teoretického vzdělávání SUR (Škola SUR) nebo jeho ekvivalentu uznaného vedoucím příslušného cyklu Školy, případně po projednání se SR SUR,

c) osvědčení o absolvování nejméně 150 hodin psychoterapeutické supervize dle Supervizního řádu,

3) SR SUR, poté, co uzná splněnou supervizi a další podmínky pro vystavení velkého certifikátu, vyzve uchazeče k závěrečnému kolokviu,

4) SR SUR vydá řád závěrečného kolokvia a zveřejní na této stránce.

_____________

*) Autorizací zastřešujících odborných společností a institucí se rozumí certifikace České asociace pro psychoterapii a schválení pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP, s tím, že od r. 2020 schvalování pro zdravotnictví provádí Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví.

Doporučení ke specializační zkoušce z psychoterapie ve zdravotnictví pro absolventy SUR

Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (dále IPVZ) požaduje ke specializační/atestační zkoušce* doporučení od vzdělávacího institutu, kde proběhl komplexní psychoterapeutický výcvikový program.

Správní rada SUR pro to stanovila následující podmínky:

1) Doporučení je vázáno na „velký certifikát SUR“, kterým SR SUR osvědčuje splnění všech tří pilířů našeho akreditovaného programu vzdělávání v psychoterapii – sebezkušenostní výcvik, teoretické vzdělávání a supervize, a počínaje absolventy 5. cyklu teoretického vzdělávání rovněž absolvování závěrečného kolokvia.

2) Doporučení ke specializační zkoušce z psychoterapie ve zdravotnictví vystavuje z pověření správní rady SUR (dále SR SUR) garant programu SUR pro zdravotnictví.

3) Doporučení ke specializační zkoušce z psychoterapie ve zdravotnictví bude vystaveno jako zvláštní příloha „velkého certifikátu SUR“ těm absolventům, kteří o to požádají. SR SUR neověřuje, zda splňují další podmínky přijetí ke specializační zkoušce (lékaři – atestace z psychiatrie, psychologové – atestace z klinické psychologie; případně podmínky pro další zdravotnické profese **).

4) Žádost o vystavení „velkého certifikátu“ a doporučení ke zkoušce s kopiemi všech dokladů musí být zaslána SR SUR v dostatečném předstihu, nejméně 2 měsíce před plánovaným podáním přihlášky ke zkoušce v IPVZ. Úřední ověření kopií se nepožaduje. SR SUR se žádostí bude zabývat na svém nejbližším zasedání a vyzve uchazeče k závěrečnému kolokviu.

5) Uchazeči o specializační zkoušku ze psychoterapie ve zdravotnictví mají být supervidováni pouze těmi supervizory, kteří jsou sami nositeli psychoterapeutické odbornosti ve zdravotnictví. Supervizoři SUR s touto kvalifikací jsou v seznamu supervizorů v sekci supervize, informace o ostatních lze nalézt na webových stránkách institutů provádějících supervizních výcvik.

_____________

*) V současnosti existuje pouze atestace z psychoterapie pro klinické psychology.

**) Specializační zkouška pro lékaře-psychiatry se předpokládá v blízké budoucnosti, ve vzdálenější pak zavedení zkoušky pro další zdravotnické profese.

(Tato stránka byla aktualizována v lednu 2021.  Případné nejasnosti vyřizuje a informace podá doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., 1.místopředseda SR SUR, mail: kamil.kalina@lf1.cuni.cz.)