Teoretické vzdělávání

 

Školička SUR – závěrečná zkouška

Dne 3.5.2019 od 15 do 18 hodin se koná závěrečná zkouška teoretického vzdělávání Školičky SUR – 4.cyklus.
Zkoušejícími budou Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,  PhDr. Jiří Libra a PhDr. Oswald Schorm. Zkouška bude probíhat v prostorech Sananim, z.ú., Žitná 51, Praha 2. Je nutné, aby zájemci o zkoušku byli přihlášeni ke zkoušce prostřednictvím mailu sur@sur.cz.

(publikováno: 27.3.2019)


Aktualizovaný studijní plán a zadání závěrečné práce – 5.cyklus

Aktuální studijní plán 5.cyklu včetně termínů si můžete stáhnout zde.
Zadání závěrečné práce zde ke stažení.

(publikováno: 13.3.2019)


Informace pro posluchače/posluchačky 4.cyklu teoretického vzdělávání (Školička SUR)

Podzimní zkouškový termín byl stanoven na 24. listopadu 2018. Zkoušejícími budou doc. Kamil Kalina, Mgr. Naďa Šolaja a PhDr. Oswald Schorm. Zkoušky budou probíhat v prostorách SANANIM, z.ú., Žitná 51, Praha 1, 5.patro. Pokud by nastala změna, informace budou rozeslány s dostatečným předstihem. Žádáme posluchače/posluchačky, kteří/které mají o zkoušku zájem, aby dodržovali pravidla zkušebního řádu teoretického vzdělávání.

Přihlášky ke zkoušce adresujte nejpozději do 24.10.2018 na adresu skolicka@sur.cz.

Jelikož termín zkoušky tentokrát vyhlašujeme se značným zpožděním, zkracujeme i termín odevzdání závěrečných prací o 1 měsíc, tj. rovněž do 24.10.2018. Práce zasílejte na adresu kamil.kalina@lf1.cuni.cz.

(publikováno: 3.10.2018)


Zadání kasuistiky

Zadání kasuistiky (pro 5. cyklus Školičky SUR) ke stažení.

(publikováno: 23.5.2018)


Informace o teoretickém vzdělávání

Schválený/akreditovaný program komplexního vzdělávání v psychoterapii Institutu SUR se opírá o tři pilíře: sebezkušenostní výcvik, teorie, supervize.
Kurs teoretického vzdělávání v psychoterapii je druhým pilířem a nedílnou součástí programu komplexního vzdělávání v psychoterapii Institutu SUR.  Probíhá od r. 2001 v cyklech; 1. cyklus 2001-2004, 2. cyklus 2005-2008, 3. cyklus 2009-2013, 4. cyklus 2013-2017.
5.cyklus (2016-2019) má novou koncepci, která vychází ze zkušeností z předchozích cyklů, připomínek posluchačů, absolventů a lektorů a usiluje o soulad se standardy teoretického vzdělávání Evropské asociace pro psychoterapii (EAP).   Vytváří tím podmínky, aby absolventi komplexního vzdělávacího programu Institutu SUR mohli získat  Evropský psychoterapeutický certifikát.
Na koncepci a organizaci se podílí správní ráda SUR, odborná rada SUR a Sborovna Školičky.
Rozsah teoretického vzdělávání je 230 hodin a zahrnuje probrání definovaného souboru témat z okruhu hlubinné a dynamické, resp. psychodynamické psychoterapie s přihlédnutím k jiným relevantním směrům.  Jde o tzv. jádrová, pro SUR specifická témata, související s orientací sebezkušenostního výcviku ve výcvikových komunitách SUR. Garantem tématu je vždy člen správní nebo odborné rady SUR.
Program Školičky v rozsahu 230 hodin je koncipován jako 108 hodin přímé výuky, 82 hodin vlastního studia a 40 hodin pro zpracování písemných prací. Rozsah 108 hodin přímé výuky je rozložen do 9 víkendových seminářů, které probíhají vždy 3x ročně -celková délka je 9 trimestrů = 3 roky.
Vedle toho jsou definovány tzv. znalostní předpoklady, tj. okruh nespecifických témat, která by měli posluchači absolvovat během předchozího vysokoškolského studia nebo si je během prvních dvou let 5. cyklu doplnit.
Kurs teoretického vzdělávání v psychoterapii je zakončen obhajobou písemné práce a ústní zkouškou.
Do 5. cyklu Školičky bylo možné vstoupit nejdříve po absolvování prvních dvou let sebezkušenostního výcviku.  Kurs je nyní naplněný a uzavřený, nepřijímá další posluchače. Na rozdíl od předchozí praxe se nepředpokládá, že by posluchači mohli do kursu vstupovat průběžně a dokončovat teoretické vzdělání v dalším cyklu. Otevření 6. cyklu Školičky se plánuje na rok 2019.  Případné změny budou včas oznámeny.

Bližší informace o Školičce 5 naleznete v příslušné sekci.