Supervize

[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“]
Termíny supervizí a přihlašování[/lgc_column]

[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“] 
Seznam supervizorů[/lgc_column]

Supervizní řád

Úvod

Supervize je třetím pilířem komplexního vzdělávání v psychoterapii  Institutu SUR.  Supervize umožňuje reflektovat  vlastní práci s klienty/pacienty a vztahy s nimi, umožňuje nacházet nová řešení problematických situací. Je zaměřena na lepší porozumění vlastní práce s klientem, spolupráci s týmem a na hlubší prožívání terapeuta ve vztahovém rámci s klientem/pacientem, kolegy, na uvolnění tvořivého myšlení.  Dalším cílem pilíře je naučit psychoterapeuta pracovat v supervizi a využívat ji v rámci svého celoživotního vzdělávání.

Supervize případové práce umožňuje propojování přineseného “materiálu” s teoretickými myšlenkami, reflexi protipřenosového světa, budování a upevňování psychoterapeutického myšlení, postojů, rozvoj osobité psychoterapeutické strategie a techniky. Reflektuje institucionální kontext, možná etická dilemata. Podporuje úspěšný profesní vývoj.

Supervize má obsahovat širší spektrum supervizích přístupů, např. individuální případová supervize, případová supervize v pracovním týmu, kazuistická skupina balintovského typu, supervizní kasuistický seminář apod.

Pravidla naplnění supervizního pilíře

  • Minimální počet supervizních hodin v rámci 3. pilíře je 100 hodin.
  • Supervizní hodiny jsou uznávány po završení absolvovaných 350 hodin sebezkušenostního výcviku.
  • Minimálně 20 hodin supervize frekventant absolvuje u Supervizorů SUR, maximálně 80% hodin u supervizorů – psychoterapeutů s uznávaným supervizním výcvikem (ČIS/EAS, ČMIS). Supervizorem SUR je supervizor s vysokoškolským vzděláním, výcvikem v dynamické či analytické skupinové terapii a supervizním výcvikem (ČIS/EAS, ČMIS) a je veden v seznamu Supervizorů SUR uvedeném na sur.cz
  • Supervize probíhá individuální či skupinovou formou. Minimální počet hodin individuální supervize je 30 hodin a supervidovaný přinese do supervizního procesu minimálně 30 případů své klinické práce
  • Supervizi frekventantovi nemůže poskytovat supervizor, který je/byl v sebezkušenostní části lektorem frekventanta ve výcvikové skupině
  • Jde-li o skupinovou supervizi, skupina nemůže být totožná s původní výcvikovou skupinou frekventanta.

Doporučení při naplňování supervizního portfolia:

Supervidovaný přinese do supervizního procesu minimálně 30 případů své klinické práce.

  • Doporučujeme přinášet na supervizi i případy skupinové psychoterapie, nebo práce se skupinou.
  • Výhodou je supervize dlouhodobého případu, kdy je práce s klientem supervidována opakovaně
  • Doporučujeme využít pro supervizní práci využití audio či video nahrávky klinického případu
  • Doporučujeme během naplňování supervizního pilíře využít spolupráci minimálně s 3 supervizory.

Průběh naplňování supervizního pilíře

Zájemce o III. supervizní pilíř si z www.sur.cz  vytiskne formulář supervizního indexu. Formální zahájení naplňování supervizního pilíře je dáno potvrzením vedoucího komunity – sebezkušenostní části – do supervizního indexu o absolvování 350 hodin sebezkušenosti. V případě absolventa sebezkušenostního výcviku potvrdí absolvování sebezkušenostní části člen Správní rady SUR zodpovědný za supervizní část komplexního vzdělávání SUR na základě Certifikátu o ukončení sebezkušenostní části, který zájemce  předloží. Supervizní index, předloží při přihlášce k závěrečnému kolokviu, které uzavírá komplexní vzdělávání v psychoterapii Institutu SUR. Absolvování závěrečného kolokvia je konečným předpokladem pro udělení tzv. velkého diplomu SUR, případně pro doporučení k specializační zkoušce z psychoterapie ve zdravotnictví.

Účastníci programu komplexního vzdělávání Institutu SUR, kteří mají v plánu se hlásit ke specializační zkoušce ze systematické psychoterapie ve zdravotnictví (zatím přístupné pouze atestovaným psychiatrům a klinickým psychologům), si mohou vybírati pouze ty supervizory, kteří tuto zkoušku mají. Supervizoři SUR s touto kvalifikací jsou v seznamu supervizorů.

Cena a platba supervize

Individuální supervizi si dojednává supervidovaný přímo se supervizorem, sazbu za 1 hodinu supervize určuje supervizor dle svého ceníku.

Skupinová supervize SUR je organizována SUR, termíny a ceny supervizí jsou uváděny na www.sur.cz, kde se zájemci zapisují do jednotlivých termínů. Podmínky platby jsou uvedeny v sekci Termíny a přihlašování.

Odhlásit se ze skupinové supervize je možné 7 dní před jejím konáním a účastnický poplatek je vrácen.


Supervizní index ke stažení.