Supervize

Supervize je třetím pilířem komplexního vzdělávání v psychoterapii Sdružení/institutu SUR (sebezkušenostní výcvik, teorie, supervize). Po skončení výcviku se vyžaduje absolvování minimálně 100 hodin kvalifikované supervize vlastní práce absolventa výcviku s pacienty/klienty.
Z těchto 100 hodin minimálně 20 hodin musí být poskytnuto supervizorem ze seznamu supervizorů SUR, a to buď ve skupinových supervizních programech, které SUR organizuje či podporuje, nebo dle individuálního plánu u zvoleného supervizora či supervizorů ze seznamu SUR. Nepokládá se za přípustné, aby supervizní situace a vztahy byly pokračováním situace a vztahů výcvikových.
Maximálně 80 hodin lze absolvovat u jiného kvalifikovaného supervizora-psychoterapeuta s uznávaným supervizním výcvikem (především výcvik ČIS/EAS).
Supervize má obsahovat širší spektrum supervizích přístupů, např. individuální případová supervize, případová supervize v pracovním týmu, kasuistická skupina balintovského typu, supervizní kasuistický seminář apod.
Potvrzení o absolvované supervizi předkládá absolvent Správní radě SUR spolu se žádostí o vystavení tzv. velkého diplomu SUR (osvědčení o absolvování komplexního vzdělávání v psychoterapii), případně se žádostí o doporučení k specializační zkoušce z psychoterapie ve zdravotnictví.
(Podle části 1.6 a části 4 akreditačního spisu z r. 2012.)

Doporučujeme účastníkům programu komplexního vzdělávání Institutu SUR, kteří mají v plánu se hlásit ke specializační zkoušce ze systematické psychoterapie ve zdravotnictví (zatím přístupné pouze atestovaným psychiatrům a klinickým psychologům), aby si vybírali pouze ty supervizory, kteří tuto zkoušku mají. Supervizoři SUR s touto kvalifikací jsou v seznamu supervizorů, informace o ostatních lze nalézt na webových stránkách supervizích institutů.