Ukončení výcviku

Ukončení komplexního programu psychoterapeutického vzdělání

1) Absolvování komplexního programu SUR vyjadřuje udělení „velkého certifikátu SUR“, kterým správní rada institutu SUR (dále SR SUR) osvědčuje splnění všech tří pilířů programu vzdělávání v psychoterapii, autorizovaného zastřešujícími odbornými společnostmi a institucemi*– sebezkušenostní výcvik, teoretické vzdělávání a supervize.

2) Počínaje absolventy 5. cyklu teoretického vzdělávání je pro udělení „velkého certifikátu SUR“ stanoveno absolvování závěrečného kolokvia s o obhajobou supervidované kasuistiky před tříčlennou komisí, jejíž jeden člen je delegován zastřešující odbornou společností. Tento požadavek je dán aktuálně platnou autorizací zastřešujícími odbornými společnostmi.

3) O vystavení „velkého certifikátu SUR“ žádá absolvent písemně SR SUR a doloží přitom:
a) osvědčení o absolvování sebezkušenostního výcviku v komunitách SUR,
b) osvědčení o absolvování programu teoretického vzdělávání SUR (Škola SUR) nebo jeho ekvivalentu uznaného vedoucím příslušného cyklu Školy, případně po projednání se SR SUR,
c) potvrzení o absolvování nejméně 100 hodin psychoterapeutické supervize; z toho minimálně 30 hodin u supervizora akreditovaného Institutem SUR (viz seznam supervizorů), ostatní u psychoterapeutického supervizora s výcvikem v Českém institutu supervize nebo s jiným mezinárodně garantovaným výcvikem.

4) SR SUR, poté, co uzná splněnou supervizi a další podmínky pro vystavení velkého certifikátu, vyzve uchazeče k závěrečnému kolokviu.

5) SR SUR vydá řád závěrečného kolokvia a zveřejní na této stránce.

_____________

*) Autorizací zastřešujících odborných společností a institucí se rozumí certifikace České asociace pro psychoterapii a schválení pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP, s tím, že od r. 2020 schvalování pro zdravotnictví provádí Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví.

 

Doporučení ke specializační zkoušce z psychoterapie ve zdravotnictví pro absolventy SUR

Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (dále IPVZ) požaduje ke specializační/atestační zkoušce* doporučení od vzdělávacího institutu, kde proběhl komplexní psychoterapeutický výcvikový program.

Správní rada SUR pro to stanovila následující podmínky:

1) Doporučení je vázáno na „velký certifikát SUR“, kterým SR SUR osvědčuje splnění všech tří pilířů našeho akreditovaného programu vzdělávání v psychoterapii – sebezkušenostní výcvik, teoretické vzdělávání a supervize, a počínaje absolventy 5. cyklu teoretického vzdělávání rovněž absolvování závěrečného kolokvia.

2) Doporučení ke specializační zkoušce z psychoterapie ve zdravotnictví vystavuje z pověření správní rady SUR (dále SR SUR) garant programu SUR pro zdravotnictví.

3) Doporučení ke specializační zkoušce z psychoterapie ve zdravotnictví bude vystaveno jako zvláštní příloha „velkého certifikátu SUR“ těm absolventům, kteří o to požádají. SR SUR neověřuje, zda splňují další podmínky přijetí ke specializační zkoušce (lékaři – atestace z psychiatrie, psychologové – atestace z klinické psychologie; případně podmínky pro další zdravotnické profese **).

4) Žádost o vystavení „velkého certifikátu“ a doporučení ke zkoušce s kopiemi všech dokladů musí být zaslána SR SUR v dostatečném předstihu, nejméně 2 měsíce před plánovaným podáním přihlášky ke zkoušce v IPVZ. Úřední ověření kopií se nepožaduje. SR SUR se žádostí bude zabývat na svém nejbližším zasedání a vyzve uchazeče k závěrečnému kolokviu.

5) Uchazeči o specializační zkoušku ze psychoterapie ve zdravotnictví mají být supervidováni pouze těmi supervizory, kteří jsou sami nositeli psychoterapeutické odbornosti ve zdravotnictví. Supervizoři SUR s touto kvalifikací jsou v seznamu supervizorů v sekci supervize, informace o ostatních lze nalézt na webových stránkách institutů provádějících supervizních výcvik.

_____________

*) V současnosti existuje pouze atestace z psychoterapie pro klinické psychology.

**) Specializační zkouška pro lékaře-psychiatry se předpokládá v blízké budoucnosti, ve vzdálenější pak zavedení zkoušky pro další zdravotnické profese.

(Tato stránka byla aktualizována v lednu 2021.  Případné nejasnosti vyřizuje a informace podá doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., 1.místopředseda SR SUR, mail: kamil.kalina@lf1.cuni.cz.)