Ukončení výcviku (old, do 01/2021)

Doporučení k atestaci ze systematické psychoterapie pro absolventy SUR

Subkatedra psychoterapie v Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (dále IPVZ) požaduje k atestační zkoušce doporučení od vzdělávacího institutu, kde proběhl komplexní psychoterapeutický výcvikový program.
Správní rada SUR na svém jednání dne 11.října 2011 pro to stanovila následující podmínky:

 1. Doporučení k atestační zkoušce ze systematické psychoterapie vystavuje správní rada SUR (dále SR SUR).
 2. Doporučení je vázáno na „velký certifikát SUR“, kterým osvědčujeme splnění všech tří pilířů našeho akreditovaného programu vzdělávání v psychoterapii – sebezkušenostní výcvik, teoretické vzdělávání a supervize.
 3. O vystavení „velkého certifikátu SUR“ žádá absolvent písemně SR SUR a doloží přitom:
  a) osvědčení o absolvování sebezkušenostního výcviku v komunitách SUR,
  b) osvědčení o absolvování programu teoretického vzdělávání SUR (Školička SUR) nebo jeho ekvivalentu uznaného vedoucím Školičky, případně po projednání se SR SUR,
  c) potvrzení o absolvování nejméně 100 hodin psychoterapeutické supervize; z toho minimálně 30 hodin u supervizora akreditovaného Institutem SUR (viz seznam supervizorů), ostatní u psychoterapeutického supervizora s výcvikem v Českém institutu supervize nebo s jiným mezinárodně garantovaným výcvikem.
 4. Doporučení k atestační zkoušce ze systematické psychoterapie bude vystaveno jako zvláštní příloha „velkého certifikátu SUR“ těm absolventům, kteří o to požádají. SR SUR neprověřuje, zda splňují další podmínky přijetí k atestaci (lékaři – atestace z psychiatrie, psychologové – atestace z klinické psychologie).
 5. Žádost o vystavení „velkého certifikátu“ a doporučení ke zkoušce s kopiemi všech dokladů musí být zaslána SR SUR v dostatečném předstihu, nejméně 2 měsíce před plánovaným podáním přihlášky ke zkoušce v IPVZ. Úřední ověření kopií se nepožaduje. SR SUR se žádostí bude zabývat na svém nejbližším zasedání a certifikát i doporučení zašle poštou.

Upozorňujeme, že uchazeči o specializační zkoušku ze systematické psychoterapie ve zdravotnictví by měli být supervidování pouze těmi supervizory, kteří tuto zkoušku mají. Supervizoři SUR s touto kvalifikací jsou v seznamu supervizorů v sekci supervize, informace o ostatních lze nalézt na webových stránkách supervizích institutů.

Případné nejasnosti vyřizuje a informace podá Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., 1.místopředseda SR SUR, mail: kamil.kalina@lf1.cuni.cz.