SUPERVIZE


Supervize je třetím pilířem komplexního vzdělávání v psychoterapii Sdružení/institutu SUR (sebezkušenostní výcvik, teorie, supervize). Po skončení výcviku se vyžaduje absolvování minimálně 100 hodin kvalifikované supervize vlastní práce absolventa výcviku s pacienty/klienty.
Z těchto 100 hodin minimálně 20 hodin musí být poskytnuto supervizorem ze seznamu supervizorů SUR, a to buď ve skupinových supervizních programech, které SUR organizuje či podporuje, nebo dle individuálního plánu u zvoleného supervizora či supervizorů ze seznamu SUR. Nepokládá se za přípustné, aby supervizní situace a vztahy byly pokračováním situace a vztahů výcvikových.
Maximálně 80 hodin lze absolvovat u jiného kvalifikovaného supervizora-psychoterapeuta s uznávaným supervizním výcvikem (především výcvik ČIS/EAS).
Supervize má obsahovat širší spektrum supervizích přístupů, např. individuální případová supervize, případová supervize v pracovním týmu, kasuistická skupina balintovského typu, supervizní kasuistický seminář apod.
Potvrzení o absolvované supervizi předkládá absolvent Správní radě SUR spolu se žádostí o vystavení tzv. velkého diplomu SUR (osvědčení o absolvování komplexního vzdělávání v psychoterapii), případně se žádostí o doporučení k specializační zkoušce z psychoterapie ve zdravotnictví.
(Podle části 1.6 a části 4 akreditačního spisu z r. 2012.)

Doporučujeme účastníkům programu komplexního vzdělávání Institutu SUR, kteří mají v plánu se hlásit ke specializační zkoušce ze systematické psychoterapie ve zdravotnictví (zatím přístupné pouze atestovaným psychiatrům a klinickým psychologům), aby si vybírali pouze ty supervizory, kteří tuto zkoušku mají. Supervizoři SUR s touto kvalifikací jsou v seznamu supervizorů v sekci supervize, informace o ostatních lze nalézt na webových stránkách supervizích institutů.
________________________________________________________________________________________________

Otevíráme nové supervizní skupiny

Podmínky přihlášení se k supervizi:
Supervize je určena všem absolventům sebezkušenostní části výcviku SUR a frekventantům v posledním roce sebezkušenostní části výcviku SUR.
Supervize bude případová a bude probíhat skupinovou formou.
Cena za 1 hodinu supervize je 300,- Kč.

Kontaktní osobou pro organizaci a platby je Mgr. Tereza Polesná (sur@sur.cz).
Na termín supervize je třeba se přihlásit nejpozději 14 dní před jeho konáním. Závazné přihlášení probíhá pomocí formuláře pro přihlášení, který naleznete níže. Odhlásit se je možné nejpozději 7 dní před termínem pomocí formuláře pro odhlašování.
Platba by měla být provedena nejpozději 7 dní před konáním supervize, a to platebním převodem na účet o.s. SUR č. 158588553/0300.
Storno poplatky: pokud odhlášení ze supervize proběhne méně než 7 dní před jejím konáním, poplatek propadá ve prospěch o.s. SUR.
Nabízíme ovšem možnost najít „náhradníka“či „náhradnici“, který/á se supervize zúčastní místo nepřítomného přihlášeného.

Termíny supervizí a supervizoři:

Supervizor

PaedDr. Michael Chytrý
PaedDr. Michael Chytrý
PaedDr. Michael Chytrý
PaedDr. Michael Chytrý

Datum

14.2.2019
13,00 – 17,00

29.4.2019
9,00 – 17,00

25.9.2019
14,00 – 18,00

22.11.2019
9,00 – 17,00
Místo konání
FAVES-KUŠ,
Korunní 61, Praha 2
FAVES-KUŠ,
Korunní 61, Praha 2
FAVES-KUŠ,
Korunní 61, Praha 2
FAVES-KUŠ,
Korunní 61, Praha 2

Kontakt na supervizora

mobil
602 319 605
mobil
602 319 605
mobil
602 319 605
mobil
602 319 605

Přihlášení účastníci

       
       
       
       
       
       
       

 


* Po vyplnění formuláře se Vaše jméno do 48 hodin objeví v tabulce.________________________________________________________________________________________________

Seznamu supervizorů SUR                                                                                                                                    15.7.2015

Seznamu supervizorů SUR (i pro zdravotníky):

PhDr. Dana Dobiášová
PhDr. Jiří Drahota
PhDr. Alena Halamová
MUDr. Pavla Hellerová
PhDr. Marie Henková
PhDr. František Hubka
PhDr. Karel Humhal
PhDr. Hana Junová
MUDr. PhDr. Kamil Kalina Csc.
PhDr. Karel Koblic
PhDr. Alena Koblicová
MUDr. Jan Kredba
MUDr. Jiří Krombholz
PhDr. Jiří Libra
PhDr. Marie Pečená

 

Seznamu supervizorů SUR
(pro zájemce mimo zdravotnictví):

Dipl.KT Beate Albrich
PhDr. Veronika Čermáková
PaedDr. Michael Chytrý
PhDr. František Kučera
PhDr. Gabriela Langošová
PhDr. Věra Rašková
MUDr. Prokop Remeš
PaedDr. Martina Richterová Těmínová
Mgr. Milan Stiburek
PhDr. Jitka Vodňanská

MUDr. Jan Pfeiffer
MUDr. Zuzana Pinďáková
MUDr. Petr Popov
PhDr. Marek Preiss, PhD.
PhDr. Jana Procházková
MUDr. Alena Railová
PhDr. Lea Rathausová
MUDr. Jiří Stehlík
PhDr. Helena Strnadlová
PhDr. Jaroslav Šturma
PhDr. Luděk Vrba
PhDr. Miroslav Vyhnálek Csc.
PhDr. Hana Vyhnálková
PhDr. Eva Vymlátilová

________________________________________________________________________________________________